Lập trình Robot LEGO EV3

BÀI HỌC

Các bài học sẽ liên tục được cập nhật và thêm mới

Hướng dẫn cài đặt 3 phần mềm quan trọng - 1.0

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau!

Tổng quan chương trình Robot LEGO EV3 - 1.0

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau!

Giao diện phần mềm VRT - 1.0

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Thanh công cụ cơ bản của VRT - 1.0

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Lựa chọn một môi trường Robot ảo - 1.0

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Điều khiển Camera trong VRT - 1.0

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Điều khiển Robot bằng bàn phím trong VRT - 1.0

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Giao diện phần mềm lập trình robot EV3-G - 1.0

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Các chức năng trên Bộ não EV3 - 1.0

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Lập trình Robot Tiến - Lùi - 1.0

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Lập trình Robot Xoay - 1.0

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Lập trình Dự án Clean Up Chalenge trên VRT - 1.0

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Lập trình Dự án City Shaper Chalenge trên VRT - 1.0

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Lập trình với cảm biến màu sắc - 1.0

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Lập trình với cảm biến sóng âm - 1.0

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

...

Còn nữa

Chú ý: Các bài học sẽ liên tục được cập nhật và thêm mới!

SINH HOẠT CLB

Robot LEGO EV3: 20h00 Thứ 6 hàng tuần

03/12/2021

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau!

10/12/2021

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau!

17/12/2021

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau!

24/12/2021

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau!

31/12/2021

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau!

Được tạo với Padlet