Lập trình Scratch

BÀI HỌC

Các bài học sẽ liên tục được cập nhật và thêm mới

Add a Spite

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Add a Backdrop

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Getting Started

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Make It Spin

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Glide Around

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Animate a Sprite

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Hide and Show

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Change Size

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Add Effects

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Make Music

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Animate a Name

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Create A Story

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Use Arrow Keys

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Imagine a World

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Animate a Charater

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Code a Cartoon

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Pong Game

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Make a Clicker Game

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Make it Fly

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Make a Chase Game

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Animate an Adventure Game

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Create Animations That Talk

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Talking Tales

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Record a Sound

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Video Sensing

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

...

- Còn nữa -

Chú ý: Các bài học sẽ liên tục được cập nhật và thêm mới!

SINH HOẠT CLB

Scratch: 20h00 thứ 4 hàng tuần

01/12/2021

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

08/12/2021

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

15/12/2021

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

22/12/2021

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

29/12/2021

Đang cập nhật. Vui lòng quay lại sau

Được tạo với Padlet