Thư viện

Hướng dẫn mẫu

Linh kiện EV3
Linh kiện EV3
(Đăng nhập để xem nội dung này!)
Base1
Base1
(Đăng nhập để xem nội dung này!)
Base 2
Base 2
(Đăng nhập để xem nội dung này!)
Propeller
Propeller
(Đăng nhập để xem nội dung này!)
Dog sled
Dog sled
(Đăng nhập để xem nội dung này!)
Spinner
Spinner
(Đăng nhập để xem nội dung này!)
Windmill
Windmill
(Đăng nhập để xem nội dung này!)
Catapult
Catapult
(Đăng nhập để xem nội dung này!)
Hammer car
Hammer car
(Đăng nhập để xem nội dung này!)
Magic ball
Magic ball
(Đăng nhập để xem nội dung này!)
Seesaw
Seesaw
(Đăng nhập để xem nội dung này!)
Rock Paper Scissors
Rock Paper Scissors
(Đăng nhập để xem nội dung này!)
Cooling Fan
Cooling Fan
(Đăng nhập để xem nội dung này!)
Moving Satellite
Moving Satellite
(Đăng nhập để xem nội dung này!)
Spy Robot
Spy Robot
(Đăng nhập để xem nội dung này!)
Milo
Milo
(Đăng nhập để xem nội dung này!)
Truck
Truck
(Đăng nhập để xem nội dung này!)
Helicopter
Helicopter
(Đăng nhập để xem nội dung này!)
Frog
Frog
(Đăng nhập để xem nội dung này!)
Dinosaur
Dinosaur
(Đăng nhập để xem nội dung này!)
Crane
Crane
(Đăng nhập để xem nội dung này!)
Giang-Bach
Giang-Bách
(Đăng nhập để xem nội dung này!)
Hung-Hieu
Hưng-Hiếu
(Đăng nhập để xem nội dung này!)
DYA 2015
DYA 2015
(Đăng nhập để xem nội dung này!)
Share on facebook
Share